Small Cotton Furoshiki Wraps

Sparkle | Small Furoshiki Wrap

Sparkle | Small Furoshiki Wrap

€14,95 EUR

Loveholic | Small Furoshiki Wrap

Loveholic | Small Furoshiki Wrap

€14,95 EUR

Rebirth | Small Furoshiki Wrap

Rebirth | Small Furoshiki Wrap

€14,95 EUR

Moonlight | Small Furoshiki Wrap

Moonlight | Small Furoshiki Wrap

€14,95 EUR

Soul | Small Furoshiki Wrap

Soul | Small Furoshiki Wrap

€14,95 EUR

Free | Small Furoshiki Wrap

Free | Small Furoshiki Wrap

€14,95 EUR

Slate | Small Cotton Furoshiki Wrap

Slate | Small Cotton Furoshiki Wrap

€14,95 EUR

Below | Small Furoshiki Wrap

Below | Small Furoshiki Wrap

From €14,95 EUR

Full Moon | Small Furoshiki Wrap

Full Moon | Small Furoshiki Wrap

€14,95 EUR

Honeycomb | Small Furoshiki Wrap

Honeycomb | Small Furoshiki Wrap

€14,95 EUR

Seed | Small Furoshiki Wrap

Seed | Small Furoshiki Wrap

€14,95 EUR

Sisterhood | Small Furoshiki Wrap

Sisterhood | Small Furoshiki Wrap

€14,95 EUR