Kristin Heldt
Balance | Medium Furoshiki Wrap

Balance | Medium Furoshiki Wrap

€17,95 EUR

Soul | Small Furoshiki Wrap

Soul | Small Furoshiki Wrap

€14,95 EUR

Rise | Large Furoshiki Wrap

Rise | Large Furoshiki Wrap

€20,95 EUR

The Wildflower Bundle | 3 Furoshiki Wraps

The Wildflower Bundle | 3 Furoshiki Wraps

€42,95 EUR